Kraków;Luty 2011r

UWAGI OFSU DO PROJEKTÓW USTAW O SPÓŁDZIELNIACH I SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH


    Aktualnie w Sejmie znajdują się projekty ustaw o spółdzielniach i spółdzielniach mieszkaniowych ( Druki : 3494, 3493, 2510)

Ogólnopolskie Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych
przesłało do Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Pana Posła RP Zbigniewa Rynasiewicza, Marszałka Sejmu i innych posłów, uwagi przygotowane przez Stowarzyszenia Uwłaszczeniowe Białegostoku, Krakowa , Łodzi i Rzeszowa.

    Uwagi Stowarzyszeń Krakowa i Rzeszowa dotyczą sposobu wyboru rad nadzorczych w spółdzielniach mieszkaniowych.
    Stowarzyszenie Białegostoku porównuje zapisy projektów ustaw zawartych w drukach 3494, 3493 i 2510 i zaleca pozostawienie wyboru poszczególnych rozwiązań członkom spółdzielni.
    Uwagi Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego z Łodzi odnoszą się do poszczególnych zapisów w projekcie 3494.


H.Połcik -Kraków
A.Rylski-Rzeszów

Uwagi do projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nr druku sejmowego – 3494

1.Znowelizować obowiązującą ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie wyborów rad nadzorczych jak opisano niżej.
2.Wprowadzenie regulaminu wyborów do rad nadzorczych analogicznego do regulaminu wyborów do Komitetu Badań Naukowych t.j. :
   2.1 Zarząd SM (Komisja Wyborcza) przygotowany formularz – kartę zgłoszenia kandydata do RN dostarcza każdemu członkowi spółdzielni mieszkaniowej
   2.2 Każdy członek spółdzielni zgłasza kandydatów na członków RN co najmniej jednego, nie więcej niż ilość mandatów.
   2.3 Spośród zgłoszonych kandydatów do 2-giej tury wyborów przechodzi 2 lub 3 krotna ilość kandydatów, spośród zgłoszonych w 1-szej turze, którzy uzyskali największą ilość głosów. Kandydaci powinni wyrazić zgodę na umieszczenie ich na liście wyborczej oraz dostarczyć do komisji wyborczej swój biogram (CV).
   2.4 Komisja Wyborcza dostarcza wszystkim członkom spółdzielni kartę do głosowania na której znajdują się nazwiska kandydatów przygotowaną zgodnie z punktem 2.3.
   2.5 Członkowie zaznaczają na liście minimum jedno nazwisko nie więcej niż ilość mandatów.
   2.6 Członkami RN są kandydaci którzy uzyskali największą ilość głosów.
   2.7 W przypadku wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji do RN wchodzi następny z listy wg ilości uzyskanych głosów.
3.Wprowadzić w życie nowelizację usm .
4.Zwrócić się z apelem do nowo wybranych rad nadzorczych o uwagi do projektu 3494.
5.Uchwalić nową ustawę uwzględniając uwagi nowo wybranych rad nadzorczych.
   Uzasadnienie
Rada nadzorcza powinna reprezentować wszystkich członków spółdzielni. Dotychczasowa praktyka wybierania rad nadzorczych w wielu przypadkach jest fikcją wybroczą. Tak wybrane RN sm będą wiarygodnymi i kompetentnymi partnerami w przygotowaniu nowych regulacji prawnych zarządzania spółdzielniami mieszkaniowymi.


P.Backiel -Białystok

Uwagi do projektów ustaw o spółdzielniach i spółdzielniach mieszkaniowych Druki sejmowe – 3494, 3493, 2510

   Ponieważ zmiany ustaw o spółdzielniach i o spółdzielniach mieszkaniowych powinny wzmacniać uprawnienia członków spółdzielni, wzmagać ich aktywność, czynić ich wpływ na działanie bardziej skutecznym i widocznym, niech członkowie spółdzielni odpowiedzą za jakim rozwiązaniem opowiadają się, uważając, ze bardziej spełnia ono wskazane cele. W Sejmie są następujące projekty zmian czy nowych ustaw: druki – 2510 , 3493 oraz 3494.

Nowelizacja ustaw powinna uwzględnić odpowiedzi członków spółdzielni na pytania

Wybór Rady Nadzorczej
   1a) Czy uważasz, że wybór Rady Nadzorczej na dotychczasowych zasadach oraz uprawnienia członków Rady Nadzorczej są wystarczające (druk 3493 art. 41)?
   1b) Czy raczej uważasz, że lepsze jest rozwiązanie, w którym kandydaci do Rady Nadzorczej muszą wcześniej zgłosić chęć kandydowania, założyć swój komitet wyborczy i mieć prawo występowania na każdej części walnego zebrania członków jeśli jest ono na takie części podzielone, a także gdy członkowie Rady Nadzorczej mają zwiększone indywidualne kompetencje? (Tak proponuje druk 2510 art. 1 zmiana 2 i 3).

Inicjatywa składania projektów uchwał
   2a) Czy uważasz za satysfakcjonującą sytuację obecną dotyczącą składania projektów uchwał i ustalania porządku walnego zebrania tylko przez zarząd spółdzielni? (Projekty 3493 i 3494 pozostawiają to bez zmian).
   2b) Czy raczej uważasz za korzystniejsze rozwiązanie, tak jak w druku 2510, że określona grupa członków ma prawo składania projektów uchwał, które muszą być poddane pod głosowanie walnego zebrania członków w określonym trybie oraz możliwość wprowadzenia punktu do porządku Walnego zebrania? (Druk 2510 art. 1 zmiana 4, 5 i 6).

Fundusz remontowy
   3a) Czy uważasz, że należy wrócić do rozwiązania, że fundusz remontowy nie jest związany z daną nieruchomością i może być on decyzjami organów spółdzielni różnie dzielony? (Tak proponuje druk 3494, art. 7 ust. 3 wraz z art. 4 ust. 4 pkt 2).
   3b) Czy raczej sądzisz, że fundusz remontowy powinien być zbierany w danej nieruchomości i tylko na jej potrzeby wydawany i rozliczany? Tak proponuje dotychczasowe rozwiązanie i druk 2510 tego nie zmienia.(art. 4 ust. 4 prim oraz art. 6 ustawy o Sm z 15.12.2000 z późniejszymi zmianami).

Lustracja spółdzielni
   Rozwiązania dotyczące lustracji w projektach z druku 3493 i 5210 (art. 2) są podobne. Jednak w druku 5210 (art. 2 zmiana 5) prawo do żądania przeprowadzenia lustracji uzyskuje już grupa co najmniej 50 członków spółdzielni. Jest to istotne ponieważ w wielotysięcznych spółdzielniach zebranie wniosku 1/5 członków spółdzielni jest bardzo trudne.
   4a) Czy uważasz rozwiązanie z druku 3493 za wystarczające?
   4b) Czy uważasz rozwiązanie z druku 2510 za korzystniejsze?

Nadzór nad spółdzielniami
   5a) Projekt zmian z druku 3493 (art. 123) przewiduje wprowadzenie nadzoru nad spółdzielniami przez właściwego ministra. Rozwiązanie to narusza 4 zasadę spółdzielczości(patrz. 7 zasad spółdzielczości http://www.uwlaszczenie.pl/html/SM/7zasad.html ), jednak czy mimo to uważasz takie rozwiązanie za korzystne?
   5b) Projekt zmian zawarty w druku 2510 (art. 2 zmiana 1) uznaje, że nadzór nad spółdzielnią sprawują członkowie przez zwiększenie ich uprawnień , a tylko w przypadku nie wykonania lustracji Krajowa Rada Spółdzielcza (Samorząd Spółdzielczy) lub minister mają prawo inicjatywy lustracji. Czy sądzisz, że takie rozwiązanie jest wystarczające?

Odstąpienie od spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu
Dotychczasowy zapis ustawy nie pozwala ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego tj. własnościowego prawa do lokalu. Druk 2510 nie zmienia tej sytuacji. Projekt z druku 3494 proponuje wprowadzenie nowego prawa ograniczonego rzeczowego utworzonego z dotychczasowego lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu z pewnym wyłączeniem(np. KFM). Powstaje zatem pytanie czy można zmusić ustawowo członków mających własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu by przekształcili je we własność?
   6a) Czy uważasz za korzystniejsze wprowadzenie nowego prawa spółdzielczego do lokalu jako ograniczonego prawa rzeczowego? (Druk 3494).
   6b) Czy uważasz za korzystniejsze odstąpienie od ustanawiania własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu bez zmuszania członków spółdzielni do przekształcania go na własność? (Dotychczasowe ustawy).


R. Wrońska-ŁÓDŹ

Uwagi do projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Nr druku sejmowego – 3494

   - Art.4 ust.1 i 2 - członkowie spółdzielczego prawa do lokalu pokrywać mają koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w części przypadającej na ich lokale a członkowie będący właścicielami lokali też koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych ?
   - art.7 ust.1 - nieczytelny między jakimi wartościami istnieje różnica ?       ust.3 - nie jestem znawczynią, ale funduszu remontowego nie tworzy się pod plan remontów ale odwrotnie.
   - art.23 ust.1 i 3 nieczytelne. Co się dzieje jeżeli spółdzielnia zostaje wykreślona z rejestru po zakończeniu likwidacji lub jej upadłości a grunt jest w użytkowaniu wieczystym ?
Co się dzieje z nieruchomością budynkową ?
Jakie możliwości przekształceń ?
Inne przepisy -nie doczytałam się.
   - art.27 nie rozumiem . Jeżeli ktoś pokrywa koszty budowy swojego lokalu mieszkalnego, to dlaczego ma to być mieszkanie lokatorskie ?
      - Jakie są prawa członków spółdzielni, którzy są właścicielami lokali mieszkalnych ? Czy dotyczy ich art.22 w rozdziale 5.
      - Zróżnicowanie opłat za lokale w zależności od prawa do lokalu - niezgodne z konstytucją.
      - Właściciel lokalu mieszkalnego - członek spółdzielni a zaleganie z opłatami - obciążenie hipoteki ?
      - Konieczność przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów ( z mocy prawa ), na których znajdują się nieruchomości budynkowe spółdzielni mieszkaniowej ( 20-30 lat ). W chwili obecnej nie można zmusić zarządów do podjęcia działań przekształceniowych.
      - Jeżeli spółdzielnia zostanie uznana za organizację pożytku publicznego to jakie opłaty będą dotyczyć właścicieli lokali mieszkalnych, gdy spółdzielnia będzie zwolniona z podatków ( np. od nieruchomości ) i innych opłat ?
      - Lustracja spółdzielni przez organy zewnętrzne , z przedstawicielami właścicieli lokali mieszkalnych. Lustracja przez związki rewizyjne to jest stosowanie zasady to samo przez to samo.
      - Konieczność powrotu do pomieszczeń przynależnych - komórek - przypisanie do lokali mieszkalnych. Konieczność aneksacji aktów notarialnych, gdzie pomieszczenia przynależne są użyczane mieszkańcom.
      - Zaznaczenie w ustawie że spółdzielnia mieszkaniowa to własność jej członków.

Kontakt e-mail